ദൌത്യസേന

സംസ്ഥാനതല മിഷന്‍

അധ്യക്ഷന്‍                  :       മുഖ്യമന്ത്രി

സഹ അധ്യക്ഷന്‍          :       ആരോഗ്യ വകുപ്പുമന്ത്രി

ഉപ അധ്യക്ഷന്‍മാർ       :       ധനകാര്യ വകുപ്പുമന്ത്രി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രി, പൊതുവിതരണ വകുപ്പുമന്ത്രി

പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവ്     :       പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

മിഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍        :       ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആസൂത്രണബോർഡ് ഉപാധ്യക്ഷന്‍  നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന ആസൂത്രണബോർഡിലെ ഒരംഗം.                                            ആരോഗ്യവകുപ്പ് അഡീഷണല് ചീഫ്  സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പ്  പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി, ധനവകുപ്പ്                                           അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി,  കുടുംബശ്രീ  ഡയറക്ടർ, ആസുത്രണവകുപ്പ്  അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി,                                           ഐ.ടി.വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി

ജില്ലാതല മിഷന്‍ അധ്യക്ഷന്‍

അധ്യക്ഷന്‍                  :       ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് & ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി ചെയർമാന്‍

അംഗങ്ങള്‍                 :       ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാ അംഗങ്ങള്‍,  എംഎല്‍എ മാര്‍, മേയര്‍, മുനിസിപ്പല്‍ ചെയര്‍മാന്മാര്‍, ഒരു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, രണ്ട്  പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാര്‍ (പഞ്ചായത്ത്  പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ജില്ലാ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്‍റും സെക്രട്ടറിയും).

സെക്രട്ടറി                   :       ജില്ലാ കലക്ടർ & ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി സെക്രട്ടറി