പദ്ധതി അവലോകനം

ഓരോ ദൗത്യവും കൃത്യമായി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സൂചികകള്‍ നിര്‍ണയിക്കും. അടിസ്ഥാനതല ആരോഗ്യ സൂചികകളും ആപത്ഘടകങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി സാംക്രമികരോഗ സര്‍വേകള്‍ നടത്തും. ഫലസൂചികകള്‍ വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ഓരോ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിലും ഈ സര്‍വേകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കും. പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടത്തുന്ന സാമൂഹിക ഓഡിറ്റിലൂടെ ഈ സൂചികകളുടെ ഫലങ്ങള്‍ അവലോകനം ചെയ്യും.