നിര്‍വ്വഹണം

ആരോഗ്യവകുപ്പാണ് ആര്‍ദ്രം മിഷന്റെ നിര്‍വഹണ ഏജന്‍സി. എന്നാല്‍ സംസ്ഥാന, ജില്ല തലങ്ങളില്‍ വകുപ്പിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണ സംവിധാനങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കും. ആവശ്യമായ സമയങ്ങളില്‍ വ്യക്തഗതവും സ്ഥാപനപരവുമായ സഹകരണങ്ങള്‍ സ്വകാര്യമേഖലയില്‍ നിന്നും തേടും. ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധര്‍, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമുള്ള ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധര്‍ എന്നിവരുടെ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കും. പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിന് ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷന്‍, പ്രദേശിക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ സജീവ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കും. ആശുപത്രി ഭരണസമിതി, ശുചിത്വ കമ്മിറ്റി തുടങ്ങിയവയില്‍ പൊതുജനപങ്കാളിത്തവും ഉറപ്പാക്കും. സംസ്ഥാന, ജില്ല തലങ്ങളില്‍ ഏകോപന സമിതികള്‍ രൂപീകരിക്കും.